داک لولر مینی

مینی داک لولر

داک لولر هیدرولیک نرمال دفنی هشت تن

در خیلی از کارخانه ها و مراکز صنعتی امکان تخریب سکوی بارگیری جهت قرارگیری داک لولر در سکو وجود ندارد یا اینکه از قبل چاله آماده نشده .

فهرست