داک لولر لولایی نرمال شش تن

داک لولر لولایی نرمال شش تن

داک لولر, همسطح کننده بار انداز, همسطح کننده,سکوی بارگیری, داک لولر مینی, داک لولر هیدرولیک, Dock Leveler محصول شرکت زیبا اتوماسیون مشکات

همسطح کننده متحرک

همسطح کننده متحرک / رمپ متحرک

همسطح کننده متحرک که در صنعت با نام های ” رمپ محوطه باز ” همسطح کننده قابل جابجایی ” نیز شناخته می شوند، نوعی مکانیزم هیدرولیکی است که در گروه تجهیزات لجستیکی دسته بندی می شوند

درب فست رول

درب فست رول درب سریع

درب فست رول ، درب سریع محصول شرکت زیبا اتوماسیون مشکات