نمونه پروژه های شرکت زیبا اتوماسیون مشکات

طراحی وتولید توانمند مینی داک لولر های شش تن

پروژه طراحی و تولید مینی داک لولر ده تن

Illustration
رمپ بارگیری چند منظوره

پروژه رمپ بارگیری چند منظوره

Photography
درب های کرکره صنعتی

پروژه درب کرکره صنعتی

Video
فهرست